Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Žiadosť o pripojenie - kanál

Pri podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
   - Doklad totožnosti
   - Doklad oprávňujúci na podnikanie alebo činnosť
   - List vlastníctva
   - Parcelný snímok z pozemkovej evidencie
  - Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti
   - Čestné vyhlásenie (napr. ak je nehnuteľnosť/pozemok/šachta v spoluvlastníctve viacerých osôb, resp. vo vlastníctve inej osoby ako žiadateľa)
   - Projektovú dokumentáciu prípojky   
   - Čestné vyhlásenie o smerných číslach spotreby vody (v prípade, ak je odvádzanie do verejnej kanalizácie nemerané)

2. podpísať (žiadosti/zmluvy vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
  - Žiadosť (pripojenie, zaevidovanie pripojenia)
​  - Zmluva o dielo

Doklady a dokumentácia požadovaná k zriadeniu pripojenia je uvedená v Čl. 5 Technických podmienok pripojenia.

Ukážky montážnych prác a zariadení

Zjednodušený situačný náčrt je postačujúci v týchto prípadoch:
· rekonštrukcia jestvujúcej kanalizačnej prípojky
· zrušenie paušálneho odvádzania vody
· zaevidovanie pripojenia na verejnú kanalizáciu (legalizácia neoprávneného vypúšťania)
· práce súvisiace s odstránením nedostatkov, ak pripojenie odberného miesta nevyhovuje aktuálnym technickým podmienkam pripojenia na verejnú kanalizáciu (nevyhovujúca kanalizačná šachta, atď.)
· práce súvisiace s pripojením na verejnú kanalizáciu, ak sa realizuje rozšírenie verejnej kanalizácii v obci
· zriadenie kanalizačnej prípojky, pričom sú zrealizované kanalizačné prípojky od hlavného potrubia po hranicu pripájanej nehnuteľnosti, tzn. časť prípojky
· zriadenie kanalizačnej prípojky (vrátane tlakovej kanalizačnej prípojky a Projektu „Prípojka za 1 EUR – okrem novostavieb), ak je žiadateľom fyzická osoba

Na zákazníckom centre bude žiadateľovi vyhotovená žiadosť a zmluva o dielo a budú mu predložené stanovenia technických podmienok pripojenia. Po splnení technických podmienok pripojenia bude žiadateľovi následne vyhotovená a predložená zmluva o dodávke vody, odvádzaní odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou.

Informácie o poruchách