Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Žiadosť o prerušenie dodávky vody

Prerušením odberu, odvádzania sa rozumie, ak sa na žiadosť odberateľa prerušuje dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd, pričom sa neruší napojenie vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu.

Uvedený úkon môže odberateľ vykonať osobne, písomne, e-mailom alebo telefonicky.

Pri osobnom podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2. podpísať: (žiadosť vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
- žiadosť o prerušenie dodávky vody