Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Žiadosť o poskytnutie splátkového kalendára

Uvedený úkon môže odberateľ vykonať osobne, písomne, e-mailom alebo telefonicky.

Pri osobnom podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2. podpísať: (žiadosť vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
žiadosť o poskytnutie splátkového kalendára