Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Žiadosť o odstránenie pripojenia (ukončenie)

Ukončením odberu, odvádzania sa rozumie, ak sa ruší napojenie vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu.

Uvedenú zmenu musí odberateľ vykonať osobne

Pri podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti
- V prípade úmrtia odberateľa, úmrtný list

2. podpísať: (žiadosť/žiadosti vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
- žiadosť o ukončenie dodávky vody
- žiadosť o ukončenie odvádzania vody