Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Zemné a výkopové práce

Uvedený úkon môže odberateľ vykonať osobne, písomne alebo e-mailom.

Pri osobnom podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2. podpísať: (objednávku vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
- objednávku prác a služieb

Zemné a výkopové práce sa realizujú po odsúhlasení cenovej ponuky objednávateľom.