Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Zakreslenie smeru a výšky podzemného potrubia

Uvedený úkon môže odberateľ vykonať osobne, písomne alebo e-mailom.

Odberateľ predloží:
- Doklad totožnosti
- Vyplnenú a podpísanú Objednávka.
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti
- Dokumentáciu, ku ktorej žiada zakreslenie nasledovne:
  • kópia katastrálnej mapy
  • iná situácia priľahlého záujmového územia


Táto služba je spoplatňovaná v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. cenníka Vybrané výkony a služby vykonávané spoločnosťou.