Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Vodníček - Pre triedy: Minikomiks

SÚŤAŽE  PRE DETI ZŠ v časopise Vodníček 

Víťazi súťaže

1. miesto: ZŠ Bystré, 8.A 
2. miesto: ZŠ a MŠ Ubľa 3. a 9. ročník
3. miesto: ZŠ Terňa, 3. B
cena útechy: Súkromná ZŠ Tr. SNP 104, Košice, Školský klub detí  1.- 4. stupeň


 

Pre triedy

Minikomiks H2O – súťaž o najlepší minikomiks. Autori si vymyslia sekvenčne usporiadanú postupnosť obrázkov , ktorá by mala rozprávať príbeh alebo opísať  dej na tému H2O; ľubovoľný rozsah aj výtvarná technika, hodnotí sa výtvarné spracovanie a kvalita príbehu. Minikomiks pripraviť na papier s rozmerom A3.

Termín súťaže: 22. 3. – 11. 4. 2018
Termín uzávierky: 11. 4. 2018

Poslanie súťaže
Viesť  deti  ku vzťahu k vode, k prírode a životnému prostrediu, k ochrane vodných zdrojov.

Vyhodnotenie:
Komiksy bude hodnotiť komisia zložená zo zástupcov VVS, a.s. a grafického štúdia Agentúry PENELOPA, s.r.o.. Ocenené budú 3 najlepšie školské triedy.

Ceny pre výhercov – celú triedu:
Cena 1: moderné šálky na nápoje  + zápisníky A6
Cena 2: sady na bedminton
Cena 3: plážové lopty so svetielkami

Podmienky:
Do súťaže môžete prihlásiť komiksy  s rozmerom papiera/výkresu A3. Komiksy posielajte zložené vo veľkej obálke na adresu: Agentúra PENELOPA, s.r.o., Omská 22, 040 01 Košice. NEZABUDNITE ICH označiť „Minikomiks H2O“. A tiež nezabudnite pripojiť presný názov vašej triedy, adresu školy a telefonický kontakt na pani triednu učiteľku/učiteľa. Práce doručené po 11. 4. 2018 nebudú zaradené do súťaže.      

Súťažné príspevky bez požadovaných kontaktných údajov, splnených technických podmienok (formát, kvalita, nosič) alebo práce doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do súťaže! Ceny nie sú právne nárokovateľné. Vyhlasovateľ súťaže má právo zmeniť podmienky  súťaže.

Víťazi budú uverejnení po 11. apríli na webe:  www.vodarne.eu.
Práce môžu byť publikované aj na Facebook.com/vvskosice alebo na Facebook.com/vodovodna a tiež vo vodárenských periodikách