Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Súťaž - video „Voda – môj životný štýl, súčasť môjho každodenného života“

Štatút súťaže

Úloha:
Úlohou tried je natočiť krátke, maximálne 3 minútové video o vode – ako súčasti životného štýlu školákov, každodenného života v škole. Video by malo mať nejaký dej, odohrávať sa môže v škole, na školskom výlete, školských akciách...dominantná by mala byť téma vody ako nevyhnutná súčasť bežných denných aktivít žiakov. Video by malo mať obrazovú aj zvukovú podobu.

Hodnotí sa kreativita, myšlienka, spracovanie a kvalita obrazu a zvuku.

Termín súťaže: 17. 3. – 11. 4. 2016
Termín uzávierky: 11. 4. 2016

Poslanie súťaže
Vštepovať deťom vzťah ku prírode, životnému prostrediu, ochrane vodných zdrojov formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý by prezentoval vzťah detí k životu, zdravému životnému štýlu a k prírode.

Vyhodnotenie:
Video príspevky bude hodnotiť komisia zložená zo zástupcov VVS, a.s. a grafického štúdia Agentúry PENELOPA, s.r.o. Ocenených bude 5 najlepších školských tried.

Ceny pre výhercov:
1. cena: výlet štýlovým autobusom VVS, a.s. pre celú triedu na jeden z vybraných vodárenských objektov + SIM karty do mobilných telefónov.
2. až 5. cena: sada na maľovanie + SIM karty do mobilných telefónov

Podmienky:
Súťažné videá nesmú obsahovať žiadny video alebo audio materiál, ktorý je chránený autorskými právami iných osôb, ako sú autori krátkeho videa.
Do súťaže budú zaradené len tie videá, ktoré sa budú týkať súťažnej témy a splnia kritérium
maximálnej dĺžky (3 minúty).Video musí mať obrazovú aj audio zložku. Do súťaže sa môžu zapojiť len kolektívy  - triedy základných škôl vo východoslovenskom regióne. 
Príspevky posielajte vo formáte avi alebo wmv, v minimálnom rozlíšení 1024x768.
Súťažné videá posielajte s označením „Súťaž - video“ na e-mailovú adresu: penelopa@penelopa.sk, spolu s triedou, adresou školy a telefonickým kontaktom na triednu učiteľku, prípadne poštou na DVD nosiči na adresu:
Agentúra PENELOPA, s.r.o. Omská 22, 040 01 Košice

Súťažné príspevky bez požadovaných kontaktných údajov, splnených technických podmienok (formát, kvalita, nosič) alebo práce doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do súťaže!

 

Víťaz súťaže „Voda – môj životný štýl, súčasť môjho každodenného života“.

3. A - ZŠ Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava

(Vzhľadom na nízku kvalitu zaslaných súťažných príspevkov sa výberová komisia rozhodla udeliť len prvé miesto v súťaži.)