Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Reklamácie

Uvedený úkon môže odberateľ vykonať osobne, telefonicky, písomne alebo e-mailom.

Pri osobnom podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti

2. podpísať: (reklamačný list vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
reklamačný list

Odberateľ predloží pri písomnom podaní podpísanú reklamáciu vo forme listu, resp. vyplnený a podpísaný Reklamačný list.

Odberateľ pri podaní prostredníctvom e-mailovej komunikácie priloží vo forme prílohy e-mailu podpísanú reklamáciu vo forme listu, resp. vyplnený a podpísaný Reklamačný list.

Pri telefonickom podaní je potrebné mať k dispozícií identifikačné údaje (napr. číslo faktúry, zákaznícke číslo,... atď.).

V prípade opakovej reklamácie považuje VVS, a.s. toto podanie ako sťažnosť.

Reklamácie sa riešia v súlade s Reklamačným poriadkom VVS, a.s. Vyjadrenie k reklamácií obdrží odberateľ najneskôr do 30 dní odo dňa podania reklamácie.