Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Programovacie obdobie 2014-2020

P.č. Fond
Názov projektu
Celkové investičné
výdavky
RN (EUR)
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014 - 2020
Schválené ŽoNFP
1. Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV 10 500 348,46
2. Malcov - Lenartov - kanalizácia a ČOV 7 070 827,6
3. Streda nad Bodrogom - kanalizácia a ČOV 8 418 535,42
4. Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV 10 255 265,2
5. Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV 13 904 615,74
  Spolu:  50 149 592,42

 

Projekty v príprave
OP KŽP PO 2014-2020
P.č. Názov projektu RN (EUR)
1. Rochovce -Slavošovce - Čierna Lehota, kanalizácia a ČOV 21 595 000
2. Kamenica nad Cirochou - intenzifikácia ČOV 3 500 000
3. Bukovec - intenzifikácia úpravne vody 10 033 037
4. Stakčín - intenzifikácia úpravne vody 26 843 146
  Spolu: 61 971 183