Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Prehľad zrealizovaných projektov

Prehľad zrealizovaných investičných projektov VVS, a.s., kofinancovaných zo zdrojov EÚ

P.č. Fond
Názov projektu
Celkové investičné výdavky
RN (EUR)
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2004 - 2006
ISPA/KOHÉZNY FOND
1. Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína 29 139 807,49
2. Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín 23 081 159,45
3. Košice-kanalizácia a čistenie odpadových vôd 27 624 672,06
4. Vranov-Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Tople 57 483 740,57
5. Prešov-Pitná voda a kanalizácia v  povodí rieky Torysy 71 484 241,79
ŠTRUKTURÁLNY FOND
1. Rozhanovce - kanalizácia a ČOV 4 694 275,29
2. Skupinový vodovod údolia Kaňapty 2 820 076,41
3. Bardejov, Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves - kanalizácia 3 929 694,58
  PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2013
1. Žbince, Dúbravka, Hatalov, Vŕbnica - kanalizácia a ČOV 8 159 789,13
2. Zemplínske Hámre - kanalizácia 4 002 804,84
3. Svidník - Medzianky - prívod vody z vodárenskej nádrže Starina 12 879 660,68
4. Rakovnica - vodovod 1 969 584,92
5. Intenzifikácia ČOV Bardejov 15 937 629,47
6. Odkanalizovanie v aglomerácií Rožňava - mestská časť Nadabula a Rožňavská Baňa 3 858 072,66
7. Komárany, Nižný Kručov - vodovod, kanalizácia 2 923 778,37
8. Mesto Revúca - mestská časť Revúčka, splašková kanalizácia 2 229 268
9. Trebišov - odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV 9 957 718
10. Krásnovce, Šamudovce - kanalizácia 3 951 939
11. Dobudovanie stokových sietí v aglomerácii Bardejov 1 602 219
12. Snina ČOV -zvýšenie kapacity 7 798 100
13. Valaliky, Geča -  kanalizácia 9 530 515,41
14. Stropkov - Krušinec - Tisinec - rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV 15 653 806,21
15. Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva 52 203 248
  Sumár 372 915 710,71