Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Prehľad projektov v realizácií

Prehľad investičných projektov VVS, a.s., kofinancovaných zo zdrojov EÚ  OP KŽP PO 2014 - 2020

P.č. Fond
Názov projektu
Celkové investičné
výdavky
RN (EUR)
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014 - 2020
Projekty v realizácii
1. Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV 11 667 053,84
2. Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV 11 394 739,11
3. Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV 15 449 573,05
  Spolu:  38 511 366