Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Overovanie a kalibrácia vodomerov

Spoločnosť MEASURING, s.r.o. vznikla v roku 2013 ako dcérska spoločnosť Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s..

Spoločnosť MEASURING, s.r.o. ponúka overovanie bytových, domových a priemyselných vodomerov na studenú aj teplú vodu alebo zabezpečenie prípadnej opravy s overením, ak by vodomer nevyhovel podmienkam metrologickej skúšky resp. dovoleným chybám, Spoločnosť MEASURING, s.r.o. prevzala pracovníkov s niekoľkoročnými odbornými skúsenosťami a výkon odbornej činnosti tejto Spoločnosti je v rámci pôsobnosti východného Slovenska ojedinelá.

Vodomery používané na meranie spotreby vody (fakturačné meradlá) pri správe (prevádzkovaní) obecných vodovodov alebo objektov podliehajú metrologickej kontrole (overeniu) podľa Zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a Vyhlášky ÚNMS č. 210/2000 Z.z. v znení neskorších zmien nasledovne:
- na studenú vodu v intervale 6 rokov
- na teplú vodu v intervale 4 roky

Tieto služby Vám umožnia naďalej používať Váš vodomer a ušetriť časť nákladov spojených s kúpou nového vodomera.

Metrologické pracovisko sa nachádza na adrese: 040 01 Košice, Vodárenská 18

Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme na týchto kontaktoch:

Štefan Varga
Konateľ a vedúci metrologického pracoviska
Tel.: 055/7924 536
stefan.varga@vodarne.eu

Ing. Alexander Maruška
Manažér kvality
Tel.: 055/7924 534
alexander.maruska@vodarne.eu

Lenka Dešková
Technický pracovník overovania vodomerov
Tel.: 055/7924 533
lenka.deskova@vodarne.eu

Fakturačné údaje:

MEASURING, s.r.o.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 47323833
DIČ:2023835165
IČ DPH : SK2023835165
Číslo účtu v IBAN formáte: SK1675000000000025890513, SWIFT: CEKOSKBX

 

OVEROVANIE VODOMEROV
Vykonávame overovanie vodomerov (určených meradiel) podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii v znení neskorších predpisov na základe Rozhodnutia o autorizácii č. 2013/900/005651/02408 z 05. 11.2013 udeleného ÚNMS SR. Overovanie vodomerov vykonávame v rozsahu podľa prílohy k predmetnému rozhodnutiu.

 


KALIBROVANIE VODOMEROV
Metrologické pracovisko vykonáva kalibráciu vodomerov (neurčených meradiel). Spôsobilosť vykonávať kalibráciu nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005. Požiadavky predmetnej normy má laboratórium spracované v Príručke kvality laboratória. Kalibrácie vodomerov sú vykonávané v rozsahu ako v prílohe k Rozhodnutiu o autorizácii.