Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Odpredaj majetku

Výzva na predkladanie ponúk:
VVS, a.s. z dôvodu odpredaja nepotrebného majetku týmto vyzýva, možných záujemcov o predkladanie nezáväzných písomných ponúk na odkúpenie nehnuteľného majetku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatné nehnuteľnosti na predaj.

Druh majetku LV Číslo parcely Výmera v m2 Katastrálne územie Hodnota podľa znaleckého posudku
Pozemok 851 KN-C č.1363/1 24 226 Medzilaborce neurčená
Pozemok 125 KN-C č.877/6 1500 Slovenská Volová neurčená
Pozemok 1827 KN-C č.1022/3 10000 Udavské neurčená
Pozemok 67 KN-C č.766 3066 Pichne neurčená
Pozemok 280 KN-E č.508/2 1759 Brestov neurčená
Studňa SHJ 10+pozemok 406 KN-C č.765/2 644 Dargov neurčená
Studňa SHJ 26+pozemok 406 KN-C č.759 759 Dargov neurčená
Studňa Baňa+prístupová cesta 1060 KN-C č.4044/2 3908 Sečovce neurčená
Studňa Baňa+prístupová cesta 1060 KN-C č.4044/3 28 Sečovce neurčená
Studňa Baňa+prístupová cesta 1060 KN-C č.4044/4 752 Sečovce neurčená
Pozemok 324 KN-C č.571/2 400 Rad neurčená
Pozemok 1020 KN-C č.855/1 3261 Vyšné Raslavice neurčená
Pozemok + Čerpacia stanica s.č. 592 1020 KN-C Č.855/2 46 Vyšné Raslavice neurčená
Pozemok 1020 KN-C č.856 1840 Vyšné Raslavice neurčená