Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Odpredaj majetku

Výzva na predkladanie ponúk:
VVS, a.s. z dôvodu odpredaja nepotrebného majetku týmto vyzýva, možných záujemcov o predkladanie nezáväzných písomných ponúk na odkúpenie nehnuteľného majetku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administratívno-prevádzková budova "dispečing", súp. č. 1874 situovanej na pozemkoch parc. KN č. 4299/7 a 4299/13 s príslušenstvom, a pozemky parc. KN č. 4299/11, 4399/13 a 4299/14, na ulici Československého odboja, k. ú. Terasa, obec Košice - Západ, okres Košice II..

Druh majetku LV Katastrálne územie Č. parcely  CKN Výmera v m2 Informácia o cena nehnuteľností
Pozemok 719 Terasa 4299/11 1209  
Pozemok 719 Terasa 4299/13 522  
Pozemok 719 Terasa 4299/14 385  
Stavba s.č.1874 (AB) 719 Terasa na parcele 4299/7 a 4299/13    
Iné: Ploty, kanal., elek. prípojka, vod.šachta a iné          
Spolu         594 000 €

Kontakt pre záujemcov: helena.topolcanska@vodarne.eu, tel. č.: 055/792 46 27


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozemky Svidník s prevádzkovou budovou a čerpacou stanicou
Celková výmera pozemkov – 80 003 m2. Stavby evidenované v KN na parcele č. 200/3 a 200/4 boli čiastočne, resp. úplne asanované. Celý pozemok je podľa schváleného územného plánu zóny – obytný súbor Ladomirka – Svidník, určený na zastavanie 65 samostatne stojacími rodinnými domami. Územie sa nachádza na severe mesta Svidník, ohraničené zo severu mestským športovým areálom, zo západu cestou I triedy č. 73- ulicou Sovietskej armády z juhu sídliskom UTRA na Duklianskej ulici a z východu vodným tokom Ladomirka s pravobežnou ochrannou hrádzou.

Mesto Svidník je okresným mestom na severovýchode Slovenska, je administratívnym, hospodárskym, kultúrnym, rekreačným a športovým centrom regiónu a najdôležitejším sídlom na komunikačnom spojení s Poľskom. V meste je rozvinutá obchodná a občianska vybavenosť na úrovni okresného mesta.

Druh majetku LV Katastrálne územie Č. parcely  CKN Výmera v m2 Hodnota podľa znaleckého posudku
Pozemok 282 Svidník 200/1 2381  
Pozemok 282 Svidník 200/3 55  
Pozemok 282 Svidník 200/4 29  
Pozemok 282 Svidník 201 599  
Pozemok 282 Svidník 2329/2 2548  
Pozemok 282 Svidník 2329/6 73  
Pozemok 282 Svidník 2753/4 17582  
Pozemok 282 Svidník 2753/17 56736  
Stavba čerpacia stanica s.č. 1307 282 Svidník na parcele 200/3    
Stavba prevádzková budova, s.č. 1308 282 Svidník na parcele 200/4    
Spolu         1 100 000 €

Kontakt pre záujemcov: jana.farahova@vodarne.eu, alebo t. č. 0557924652. Znalecký posudok, vrátane projektu bude k dispozícií k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatné nehnuteľnosti na predaj.

Druh majetku LV Číslo parcely Výmera v m2 Katastrálne územie Hodnota podľa znaleckého posudku
Pozemok 851 KN-C č.1363/1 24 226 Medzilaborce neurčená
Pozemok 125 KN-C č.877/6 1500 Slovenská Volová neurčená
Pozemok 1827 KN-C č.1022/3 10000 Udavské neurčená
Pozemok 67 KN-C č.766 3066 Pichne neurčená
Pozemok 280 KN-E č.508/2 1759 Brestov neurčená
Studňa SHJ 10+pozemok 406 KN-C č.765/2 644 Dargov neurčená
Studňa SHJ 26+pozemok 406 KN-C č.759 759 Dargov neurčená
Studňa Baňa+prístupová cesta 1060 KN-C č.4044/2 3908 Sečovce neurčená
Studňa Baňa+prístupová cesta 1060 KN-C č.4044/3 28 Sečovce neurčená
Studňa Baňa+prístupová cesta 1060 KN-C č.4044/4 752 Sečovce neurčená
Pozemok 324 KN-C č.571/2 400 Rad neurčená
Pozemok 1020 KN-C č.855/1 3261 Vyšné Raslavice neurčená
Pozemok + Čerpacia stanica s.č. 592 1020 KN-C Č.855/2 46 Vyšné Raslavice neurčená
Pozemok 1020 KN-C č.856 1840 Vyšné Raslavice neurčená