Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Napojme sa - pripojenie na verejný vodovod

Projekt „NAPOJME SA“

V rámci nového projektu „Napojme sa“ ponúkame možnosť bezodplatnej (na náklady VVS, a.s.) realizácie vodovodných prípojok obyvateľom (domácnosti) týchto obcí:

• Buzica
• Rešica
• Cestice
• Komárovce
• Perín – Chým (miestne časti: Perín, Chým a Vyšný Lánec)
• Nižný Lánec


Stačí, ak sa záujemca dostaví v období 10.06.2019 - 31.08.2019 na zákaznícke centrum VVS, a.s. a požiada o realizáciu vodovodnej prípojky.

Pri prijatí žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
preukaz totožnosti
- aktuálny list vlastníctva (postačuje aj z http://www.katasterportal.sk/kapor/)
- aktuálnu kópiu parcelného snímku z pozemkovej evidencie (akceptujeme aj www.katasterportal.sk)
zjednodušený situačný náčrt vodovodnej prípojky (situácia v mierke 1:100 alebo 1:200 so zakreslením pripojovaného objektu, umiestnenia vodomernej šachty, siete verejného vodovodu, trasy prípojok, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp, septikov a pod.),
- splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s pripojením
- čestné vyhlásenie v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom, resp. je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ku ktorej žiada zrealizovanie vodovodnej prípojky

2. podpísať:
- žiadosť (pripojenie, zaevidovanie pripojenia)
- zmluvu o realizácii vodovodnej prípojky
- zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku
(voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou


Bližšie informácie vám poskytneme na zákazníckej linke a na zákazníckych centrách VVS, a.s.