Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Napojme sa - pripojenie na verejnú kanalizáciu - Dobšiná

Projekt „NAPOJME SA“

V rámci projektu „Napojme sa“ ponúkame možnosť realizácie kanalizačných prípojok za veľmi výhodných podmienok pre obyvateľov (domácnosti) mesta:

• Dobšiná

Stačí, ak sa záujemca dostaví v období od 17.06.2019 do 31.10.2019 na zákaznícke centrum VVS, a.s. a požiada o realizáciu kanalizačnej prípojky.

Pri prijatí žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
preukaz totožnosti
- aktuálny list vlastníctva (postačuje aj z http://www.katasterportal.sk/kapor/)
- parcelný snímok z pozemkovej evidencie v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá sa má na verejnú kanalizáciu napojiť (postačuje aj z http://www.katasterportal.sk/kapor/)
- zjednodušený situačný náčrt kanalizačnej prípojky (situácia v mierke 1:100 alebo 1:200 so zakreslením pripojovaného objektu, umiestnenia kanalizačnej revíznej šachty, siete verejnej kanalizácie, trasy prípojok, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp, septikov a pod.),
- splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s pripojením
- čestné vyhlásenie v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom, resp. je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ku ktorej žiada zrealizovanie kanalizačnej prípojky

2. podpísať:
- žiadosť (pripojenie, zaevidovanie pripojenia)
- zmluvu o realizácii kanalizačnej prípojky
- zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou

Podmienkou pripojenia na verejnú kanalizáciu je realizácia zemných a výkopových prác zo strany žiadateľa.

Zhotoviteľ v zmysle čl. V. bod 1. Zmluvy o realizácii kanalizačnej prípojky týmto prevádza na objednávateľa a objednávateľ nadobúda vlastníctvo ku kanalizačnej prípojke.

Bližšie informácie vám poskytneme na zákazníckej linke a na zákazníckych centrách VVS, a.s.