Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Napojme sa - pripojenie na verejnú kanalizáciu - Bardejov

Projekt „NAPOJME SA“

V rámci projektu „Napojme sa“ ponúkame možnosť realizácie gravitačných alebo tlakových kanalizačných prípojok za veľmi výhodných podmienok pre obyvateľov (domácnosti) mesta:

• Bardejov

Stačí, ak sa záujemca dostaví v období od 17.06.2019 do 31.08.2019 na zákaznícke centrum VVS, a.s. a požiada o realizáciu gravitačnej alebo tlakovej kanalizačnej prípojky.

Pri prijatí žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
preukaz totožnosti
- aktuálny list vlastníctva (postačuje aj z http://www.katasterportal.sk/kapor/)
- parcelný snímok z pozemkovej evidencie v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá sa má na verejnú kanalizáciu napojiť (postačuje aj z http://www.katasterportal.sk/kapor/)
- zjednodušený situačný náčrt kanalizačnej prípojky (situácia v mierke 1:100 alebo 1:200 so zakreslením pripojovaného objektu, umiestnenia kanalizačnej revíznej šachty, siete verejnej kanalizácie, trasy prípojok, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp, septikov a pod.),
- splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s pripojením
- čestné vyhlásenie v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom, resp. je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ku ktorej žiada zrealizovanie kanalizačnej prípojky

2. podpísať:
- žiadosť (pripojenie, zaevidovanie pripojenia)
- zmluvu o realizácii kanalizačnej prípojky
- zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou

VVS a.s. zrealizuje:
• prvú obhliadku miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie, pričom musí byť zrealizovaná minimálne hrubá stavba rodinného domu
• dodávku materiálu a montáž tlakovej kanalizačnej prípojky v rozsahu od napojenia na VK po kanalizačnú revíznu šachtu až po domovú čerpaciu stanicu odpadových vôd
• dodávku a osadenie kanalizačnej revíznej šachty
•  dodávku a montáž domovej čerpacej stanice TLAKAN-P4-N3
•  prepojenie kanalizačnej prípojky s vnútornou kanalizáciou nehnuteľnosti za podmienky, že potrubie vnútorného rozvodu kanalizácie bude vyvedené cez obvodové murivo, mimo objekt rodinného domu
•  úhradu dopravných nákladov súvisiacich s realizáciou

Zákazník/žiadateľ zabezpečí:
• zrealizovanie výkopových prác na pozemku a uloženie  potrubia D160 mm od rodinného domu po domovú čerpaciu stanicu odpadových vôd
• zrealizovanie výkopových prác pre osadenie domovej čerpacej stanice
• realizáciu NN elektrického pripojenia do domovej čerpacej stanice odpadových vôd
• súčinnosť pri realizácii prípojky (realizáciu prípojky podľa harmonogramu VVS, a.s., povolenie vstupu na pozemok, poskytnutie informácií k existujúcim rozvodom)
• úhradu ceny plastovej prečerpávacej šachty 800/2000, v ktorej bude umiestnená domová ČS TLAKAN-P4-N3 od spoločnosti Noria SK
• úhradu ceny za uvedenie domovej čerpacej stanice do prevádzky od spoločnosti Noria SK

Podmienkou pripojenia na verejnú kanalizáciu je realizácia zemných a výkopových prác zo strany žiadateľa.

Zhotoviteľ  (VVS, a.s.) v zmysle čl. V. bod 1. Zmluvy o realizácii kanalizačnej prípojky týmto prevádza na objednávateľa a objednávateľ nadobúda vlastníctvo ku kanalizačnej prípojke.

 

Bližšie informácie vám poskytneme na zákazníckej linke a na zákazníckych centrách VVS, a.s.