Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Modrý svet

Víťazné práce:

Súťaž „Modrý svet“ – víťazi kategórie 1. stupeň ZŠ

1. miesto: Tamarka Antónia Erby, 8 rokov, ZUŠ, Štefánikova 20, Michalovce
Cenu odovzdal Ing. Oliver Petrík, riaditeľ VVS, a.s., závod Michalovce

   


2. miesto: Liana Gamráthová, 1.C, ZŠ Mateja Lechkého, Košice
Cenu odovzdal Ing. Gabriel Fedák, riaditeľ VVS, a.s., závod Košice

 

 

3. miesto: Alexandra Horgošová, 2. Ročník, ZŠ Ondavské Matiašovce
Cenu odovzdala Ing. Viera Kavuličová, riaditeľka VVS, a.s., závod Vranov n/Topľou

   


1. miesto: Dominika Puchírová, 14 rokov, ZUŠ Štefánikova 20, Michalovce
Cenu odovzdal Ing. Oliver Petrík, riaditeľ VVS, a.s., závod Michalovce

   


2. miesto: Denisa Rudincová, 13 rokov, ZUŠ Štefánikova 20, Michalovce
 

     


3. miesto: Viktória Hudiová, 12 rokov, ZUŠ Štefánikova 20, Michalovce
 

     

 Štatút súťaže MODRÝ SVET:

Úloha: Výtvarné zobrazenie krásy vody v jej rôznych podobách, význam jej ochrany a dôležitosť racionálneho, ale zároveň citlivého prístupu k vode zo strany nás, ľudí. Alternatíva: Voda ako liek, voda ako súčasť zdravého životného štýlu...

Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci, žiaci ZŠ v pôsobnosti VVS, a.s.
2 kategórie: 1. stupeň ZŠ (1. - 4. ročník)
                        2. stupeň ZŠ (5. - 9. ročník)
Technika: kresba, maľba a kombinované ľubovoľné techniky
Termín súťaže: 22. 3. – 1. 6. 2015
Termín uzávierky: 1. 6. 2015

Poslanie súťaže
Vštepovať deťom vzťah ku prírode, životnému prostrediu, ochrane vodných zdrojov formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý by prezentoval vzťah detí k životu, zdravému životnému štýlu a k prírode.

Vyhodnotenie:
Výtvarné práce bude hodnotiť komisia zložená zo zástupcov VVS, a.s. a grafického štúdia Agentúry PENELOPA, s.r.o. Ocenení budú traja jednotlivci v oboch kategóriách.

Ceny v oboch kategóriách: 
Kvalitné bluetooth slúchadlá pre jednotlivca + sada výtvarných pomôcok v atraktívnom boxe pre jednotlivca aj celú triedu.
Víťazné práce budú uverejnené na web stránke www.vodarne.eu a zväčšená verzia vizuálu bude umiestnená v podobe bannera na stene vybraného vodárenského objektu v pôsobnosti VVS, a.s.

 

 

Technické podmienky:
V kategórii kresba, maľba a kombinované techniky nesmú byť práce rolované a prehýbané. Neposielajte práce priestorové a trojrozmerné, zasklené ani zarámované. Na zadnej strane musí byť meno a priezvisko autora, vek, adresa bydliska a školy, ročník, tel. číslo na triedneho učiteľa, príp. rodiča, názov diela. Pečiatku školy/organizácie nedávajte na zadnú stranu výkresov, pretože ich znehodnocujú. Formát minimálne A4, maximálne do veľkosti A2 horizontálne, výtvarná technika je neobmedzená. V prípade pastelových farieb je potrebné pastel zafixovať. Výkresy neposielajte na CD nosičoch.

Súťažné práce s označením „Modrý svet“ posielajte na adresu:
Agentúra PENELOPA, s.r.o., Omská 22, 040 01 Košice

Súťažné práce bez požadovaných kontaktných údajov, splnených technických podmienok (formát, kvalita, nosič) alebo práce doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do súťaže! Súťažné práce posielajte s označením MODRÝ SVET na kontaktnú adresu.