Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Aktuality / Tlačové správy

Svetový deň vody 2017

Tlačová správa VVS, a.s.
15. 3. 2017

Wastewater (odpadová voda) je téma Svetového dňa vody, ktorú pre tento rok zvolila OSN. Pripomeňme si, že Svetový deň vody je medzinárodná aktivita, ktorej myšlienka vznikla v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) v Rio de Janeiru a ktorá sa každoročne oslavuje 22. marca.

Každý rok je téma Svetového dňa vody iná, všetko sa ale točí okolo faktu, že viac ako 1,1 miliardy ľudí je odkázaných na zdroje pitnej vody, ktoré ani zďaleka nie sú zdravotne bezpečné. Táto medzinárodná akcia sa koná každoročne a jej cieľom je zvýraznenie významu vody pre ľudstvo, upozornenie na udržateľné riadenie zdrojov sladkej vody.

Aj keď vieme, že voda je základom života na celej zemeguli a kvalita života priamo súvisí s kvalitou vody, napriek nesporným pokrokom svetovej medicíny ešte stále ročne zomiera pre nedostatok alebo zlú kvalitu vody viac ako 1,5 milióna detí!

A ešte jeden údaj. Celosvetovo sa ročne vyprodukuje 1.500 km3 odpadových vôd rôzneho stupňa znečistenia. V rozvojových krajinách sa vyše 80 percent všetkých odpadových vôd vypúšťa bez akéhokoľvek čistenia! A tak skoro sa to ani nezmení. Chýba potrebná legislatíva, chýbajú financie a podľa OSN chýba aj záujem. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pri oslave tohto sviatku už tradične pripravila pre svojich zákazníkov mnoho zaujímavých aktivít pre deti aj dospelých.

BEZPLATNÁ ANALÝZA VODY
22. 3. 2017
budú mať obyvatelia regiónu, ktorí nie sú napojení na verejný vodovod, možnosť vyhodnotiť kvalitu vody, ktorú pijú. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ponúka vykonanie bezplatnej analýzy vody z domových studní (nie z verejného vodovodu) v ukazovateli dusičnany.

Rozbory budú aj tento rok vykonávané v zákazníckych centrách príslušných závodov VVS, a.s. Košice v čase 8.00 – 14. 00h. Stačí doručiť vzorku vody v čistej, uzavretej sklenenej alebo PET fľaši s minimálnym množstvom 0,3 l. Výsledky rozborov budú zákazníkom oznámené hneď na mieste. V prípade záujmu o hromadnú analýzu (organizovanú starostom obce pre väčší počet záujemcov) je potrebné dohodnúť termín vopred telefonicky na tel. č.: 055/7924 519, 055/7924 502.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Brány vybraných vodárenských objektov pre základné a stredné školy budú otvorené v čase 22. - 24. marca 2017. Pre organizované skupiny sú v ponuke prehliadky úpravní vôd (ÚV), čistiarní odpadových vôd (ČOV), chemických laboratórií, ale aj Environmentálneho vodárenského vzdelávacieho zariadenia v Michalovciach aj s odborným výkladom. V spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p., odštepný závod Košice Vám VVS, a.s. pripravila aj možnosť prehliadky vodných nádrží Starina a Bukovec.

Je potrebné, aby školy z radov záujemcov poslali vopred presný zoznam osôb, ktoré sa exkurzie zúčastnia, na adresy príslušných objektov. Pre všetkých účastníkov prehliadok VVS, a.s. pripravila atraktívne darčeky.

 

Zoznam vybraných vodárenských objektov

Závod Objekty Tel. č. Kontaktná osoba
Bardejov ČOV  Bardejov 0902 968 240 Ing. Matejovský
Humenné ČOV Humenné
LOV Humenné
ČOV Snina
0902 968 115
0903 360 032
0902 968117
p. Lukáč
Ing.Valková
p. Kosť
Košice ČOV Kokšov Bakša
ÚV Bukovec, vodná nádrž Bukovec
055/7952 564
0902 968 272
Ing. Schäffer
p. Chovanec
Michalovce ČOV Michalovce
LPV Michalovce
Environmentálne vodárenské vzdelávacie zariadenie
0911 140 775
0910 868 647
056/6810 200
Ing. Poláková
Ing. Sabo
Ing. Petráková
Prešov ČOV Prešov - Kendice
ČOV Sabinov
ČOV Lipany
LOV Prešov-Kendice
ÚV Brezovica
0911 968 506
0911 968 174
0911 968 174
0910 968 267
0911 968 503
Ing. Lörinc
Mgr. Babik
Mgr. Babik
Ing. Pekarovičová
Ing. Janoško
Rožňava LPV Rožňava
ČOV Revúca
058/482 44 40
0902 968 164
p. Benediktiová
p. Derďák
Svidník ČOV Svidník
ČOV Stropkov
LPV Svidník
054/7865 505
054/7865 505
054/7865 440
Ing. Štefaníková
Ing. Štefaníková
p. Hospodárová
Trebišov ČOV Sečovce
LOV Trebišov
ČOV Trebišov
0911 968 013
056/6712 441
0911 968 043
p. Havrila
Ing. Károlyiová
p. Parimuchová
Vranov n/Topľou ČOV Vranov n/Topľou  
ČOV Bystré  
ČOV Čaklov
057/4871 444 Ing. Dobranská
GR ŠLV Košice –  Vodárenská č.18
LOV Košice –  Vodárenská č.18
0911968267
0911968564
Ing. Halgašová
MVDr. Michlovičová
HS VSSK ÚV Stakčín, vodná nádrž Starina 057/ 767 43 22
0902 968 232
Ing. Dunaj

 

VODNÍK A VODNÍČEK
Získajte viac informácií o kvalite vody, správnom pitnom režime aj tento rok v časopise Vodník a v detskej verzii Vodníček. Oba skvelé časopisy ponúkajú okrem zaujímavých informácií o vode aj množstvo zábavných a interaktívnych rubrík, súťaže, ale aj rozhovory so známymi osobnosťami. Nájdete ich vo všetkých zákazníckych centrách od 20. 3. 2017 a ako prílohu denníka Nový Čas východ  20. a 21. marca 2017.


 

SÚŤAŽE
VVS, a.s. vyhlasuje v časopise Vodníček súťaže pre deti ZŠ:

1. Literárna súťaž: „Môj deň po kvapkách“. Hlavnou témou je voda ako nevyhnutná súčasť života. Žáner: rozprávka, rozprávanie. Súťaž pre jednotlivcov základných škôl. Ocenené budú tri najlepšie a najkreatívnejšie príbehy atraktívnymi vecnými cenami.

2. „Ekonástenka Svetový deň vody“ - súťaž o najoriginálnejšiu a najkreatívnejšiu ekonástenku na tému Svetový deň vody. Úlohou je zaslať kvalitnú fotografiu nástenky. 3 najlepšie ekonástenky budú vyhodnotené a celá trieda získa krásne darčeky od VVS, a.s.

Podrobnosti k obom súťažiam na web stránke VVS, a.s.: www.vodarne.eu a v časopise Vodníček.


Štatút súťaže Môj deň po kvapkách:

Úloha:
Súťažiaci vytvoria na tému Môj deň po kvapkách krátku prózu v žánri rozprávka alebo rozprávanie. Súťaž pre jednotlivcov základných škôl. Ocenené budú tri najlepšie a najkreatívnejšie príbehy atraktívnymi vecnými cenami. Hodnotí sa nápad, kreativita, štylistické zručnosti i gramatika. Rozsah maximálne 1 strana.

Termín súťaže: 22. 3. – 11. 4. 2017

Termín uzávierky: 11. 4. 2017

Poslanie súťaže:
Viesť deti ku kreatívnemu mysleniu, k vzťahu k životnému prostrediu, vode a motivovať ich ku prozaickej forme a rozvoju  štylistických schopností.

Vyhodnotenie:
Práce bude hodnotiť komisia zložená zo zástupcov redakcie časopisu Vodníček a Vodník  a vedenia VVS, a.s. Ocenení budú traja jednotlivci.

Ceny pre výhercov: 
Cena: prenosný bluetooth reproduktor s pulzujúcimi LED svetlami
Cena: kvalitné slúchadlá do uší zn. TNB
Cena: dizajnová FROST chladiaca fľaša 550ml

Víťazné práce budú uverejnené do 18. 4. 2017 na web stránke www.vodarne.eu. 

Podmienky:
Do súťaže môžete prihlásiť prózy s rozsahom max. 1 normostrana. Práce posielajte s označením „Súťaž Môj deň po kvapkách“ na e-mailovú adresu: penelopa@penelopa.sk spolu s menom súťažiaceho, vekom, adresou školy a telefonickým kontaktom na triednu učiteľku.

Súťažné príspevky bez požadovaných kontaktných údajov, splnených technických podmienok (formát, kvalita, nosič) alebo práce doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do súťaže! Ceny nie sú právne nárokovateľné. Vyhlasovateľ súťaže má právo zmeniť podmienky súťaže.Štatút súťaže Ekonástenka Svetový deň vody

Časopis Vodníček ponúka možnosť zapojiť sa do súťaže aj kolektívom - celým triedam ZŠ. Ich úlohou je urobiť fotografiu nástenky venovanej Svetovému dňu vody. 

Úloha:
Úlohou tried je odfotiť nástenku venovanú Svetovému dňu vody. Hodnotí sa kreativita, myšlienka, spracovanie.

Termín súťaže: 22. 3. – 11. 4. 2017

Termín uzávierky: 11. 4. 2017

Poslanie súťaže
Vštepovať deťom vzťah ku vode, prírode, životnému prostrediu, ochrane vodných zdrojov.

Vyhodnotenie:
Fotografie vyhodnotí  komisia zložená zo zástupcov VVS, a.s. a grafického štúdia Agentúry PENELOPA, s.r.o.. Ocenené budú 3 najlepšie školské triedy.

Ceny pre výhercov:
1. cena: digitálne švihadlo pre všetkých žiakov v triede
2. selfie tyč pre všetkých žiakov triedy
3. atraktívny zápisník a pero pre všetkých žiakov v triede

Podmienky:
Do súťaže môžete prihlásiť fotografie vo formáte JPG. Maximálna veľkosť je 1500 Kb. Rozmery nie sú obmedzené, odporúčame zvoliť rozlíšenie max 1200 až 1600 bodov (dlhšia strana), minimálne aspoň 800 bodov. Súťažné fotografie pridávajte bez rámčekov a vodoznakov. Súťažné fotografie musia mať rozlíšenie minimálne 240 dpi.

Fotografie posielajte s označením „Súťaž Ekonástenka Svetový deň vody“ na e-mailovú adresu: penelopa@penelopa.sk spolu s menom súťažiaceho, vekom, adresou školy a telefonickým kontaktom na triednu učiteľku. Fotografie neposielajte na CD nosičoch.

Súťažné príspevky bez požadovaných kontaktných údajov, splnených technických podmienok (formát, kvalita, nosič) alebo práce doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do súťaže! Ceny nie sú právne nárokovateľné. Vyhlasovateľ súťaže má právo zmeniť podmienky súťaže.

 

Pravá vodovodná kampaň pre deti ZŠ

Tohtoročný Svetový deň vody bude mať na východe Slovenska pravú vodovodnú príchuť a nepriamo sa tak predĺži o  niekoľko mesiacov. 22. marca práve na Svetový deň vody VVS, a.s. v spolupráci s PVPS, a.s. štartujú trojmesačnú kampaň Nech sa páči, vodovodná.

Ceny pre výhercov:


Cieľom je motivovať deti, aby na pitie v blížiacich sa jarných a letných mesiacoch uprednostnili pitnú vodu z vodovodu pred sladenými, farbenými a bublinkatými nápojmi. Nepriamo je kampaň zameraná aj na rodičov a učiteľov základných škôl, aby si uvedomili, že deťom majú ponúkať to, čo je zdravé a nepodliehali reklame produktov, ktoré skôr škodia, než uhasia smäd.

Čistá, zdravá voda – taká je voda v našich domácnostiach bežne dostupná na pravidelnú konzumáciu. Jej pitie je navyše šetrné voči životnému prostrediu, pretože na to stačí pohár, nekupuje sa v plastových fľašiach. Kampaň Nech sa páči, vodovodná sa bude snažiť poskytnúť čo najviac prístupných a zrozumiteľných informácií práve deťom. 
Využije na to predovšetkým u detí populárne sociálne siete: Facebook, YouTube, Instagram. Fanpage FB/vodovodná, ktorá vznikla už na jeseň minulého roka, má stabilných 3 700 fanúšikov. Uplynulú jeseň, kedy vznikla, jej posolstvá oslovili takmer 15 tisíc sympatizantov.

Keďže mimoriadnej popularite sa tešia najmä videá, fanúšikom Facebooku a YouTube sa predstaví 10 zaujímavých osobností z východného Slovenska. V kreatívnych 3 – 7 minútových videospotoch upútajú detský záujem a zároveň im vhodnou nenásilnou formou pretlmočia posolstvo zdravého pitného režimu.

Do kampane sa zapoja osobnosti, ktoré sú u deti populárne, prípadne ich pracovný alebo súkromný život je spojený s pestovaním zdravého životného štýlu a aktívnym športom, k čomu nepochybne patrí práve konzumácia zdravej pitnej vody.

Chcete vedieť, koľko vody sa vypije, kým vznikne hit kapely Peter Bič Project? Akému športu sa venuje ich speváčka Victoria? Koľko vody vypotí na svojich cyklotúrach frontman kapely Nocadeň Rasťo Kopina? Okrem populárnych hudobníkov o zdravom životnom štýle ďalej porozprávajú:

Saskia Csakóci – body fitnes a majsterka sveta, ktorá sa tento rok dostala do nominácie 10 Športových osobností Košíc. Ľubica Slatina – aktívna polmaratonistka, manažérka Centra pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach. Tanečnice VIVA Dance Group, Majland – breaker, tréner OutBreak Dance Centra v Košiciach a Tomáš Gáll – zakladateľ Active Life v Košiciach.

Stačí kliknúť Facebook/vodovodna, Instagram/pravavodovodna, alebo vyhľadať vodovodnú na YouTube.
Okrem zaujímavých videospotov a statusov je pre deti pripravená séria súťaží o zaujímavé ceny a účasť na Pravej vodovodnej SHOW v Košiciach s kapelami Peter Bič Project, Nocadeň a množstvom ďalších atrakcií. Keďže súťaž je určená pre všetky vekové kategórie ZŠ, mladšie deti sa môžu zapojiť cez profily rodičov, starších súrodencov, kamarátov, babky či dedka.

Prostredníctvom e-mailovej pošty kampaň adresne osloví 780 základných škôl, ktoré sú v pôsobnosti VVS, a.s. a PVPS, a.s..

 


 

<< Späť na predošlú stránku