Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Aktuality / Tlačové správy

Stanovisko spoločnosti VVS, a.s. ku informáciám zverejneným v Korzári a médiách RTVS

Spoločnosť VVS, a.s. sa dištancuje od mediálnych konšpirácií uverejnených v denníku Korzár a RTVS týkajúcich sa odpredaja pozemku v majetku VVS, a.s. 

VVS, a.s. má v stanovách presne určené pravidlá odpredaja nepotrebného majetku. Predaj pozemkov, o ktorom pred pár dňami nekorektne a  zavadzajúco informovali niektoré médiá, spoločnosť VVS, a.s. riešila už od roku 2008. Nepotrebný majetok bol napokon odpredaný  v roku 2014. Obchodnú zmluvu spoločnosť nezverejní, pretože   ako povinná osoba podľa
§ 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je  v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. povinná sprístupniť iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaním s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetku obce, životnom prostredí, o úlohách alebo odberných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy. V tomto prípade nakladá s vlastným majetkom a nie s majetkom obce (ak by to bol majetok obce, obec by ho musela evidovať na liste vlastníctva, v účtovníctve obce a na majetok by tvorila odpisy).
Spoločnosť VVS, a.s. trvá na tom,  že nehnuteľnosť bola odpredaná za najvyššiu možnú  cenu a vylučuje akékoľvek zvýhodňovanie pri predaji nepotrebnej nehnuteľnosti.

Generálny riaditeľ VVS, a.s. požiadal na základe ustanovenia § 197 Obchodného zákonníka a čl. XII Stanov spoločnosti o preskúmanie odpredaja predmetnej nehnuteľnosti kompetentný kontrolný orgán, ktorému je pripravený poskytnúť kedykoľvek všetky podklady, listiny a informácie, o ktoré bude požiadaný.
Zároveň Ing. Stanislav Hreha, PhD.  ako osoba podal trestné oznámenie na autorku článku pani Katarínu Géciovú a médium Korzár ako aj na redaktora Antona Gbúra a médium RTVS pre trestný čin ohovárania podľa paragrafu 373 ods.2 písm. c, Trestného zákona, ktorého skutku sa dopustili tým, že oznámili nepravdivé údaje a značnou mierou ohrozili jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodili ho  v zamestnaní a narušili jeho rodinné vzťahy a tento čin spáchali tlačou, rozhlasom a televíziou.

<< Späť na predošlú stránku