Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Aktuality / Tlačové správy

Slávnostné ukončenie stavby z odvetvia životného prostredia Trebišov – odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV

Slávnostné ukončenie stavby z odvetvia životného prostredia
Trebišov – odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV

Východoslovenská vodárenská spoločnosť právom patrí medzi slovenských lídrov v čerpaní eurofondov medzi vodárenskými spoločnosťami.

Len v plánovacom období 2007 až 2013 realizovala a ukončila projekty kofinancované
s EÚ za vyše 45 miliónov EUR. V rámci ďalšieho programového obdobia v apríli roku 2014 odštartovala VVS, a.s. projekt „Trebišov – odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV“.

Dňa 4. 11. 2015 bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa k ukončeniu projektu za prítomnosti predsedu vlády SR Roberta Fica, ministra životného prostredia SR Petra Žigu a generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VVS, a.s. Stanislava Hrehu, priamo v Čistiarni odpadových vôd v Trebišove.


Ambíciou projektu bolo  odkanalizovanie oblasti Trebišov, Trebišov – Milhostov, Nový Ruskov a Vojčice. Projektovaná oblasť má viac ako 26 tisíc obyvateľov. Novovybudovaná kanalizácia sa napája na existujúcu Čistiareň odpadových vôd (ČOV)Trebišov, ktorej kapacita bola nedostačujúca. Preto bolo nutné zvýšiť kapacitu ČOV a zabezpečiť dosiahnutie požadovaných limitov v jednotlivých ukazovateľoch vo vypúšťaných vodách. Bez zvýšenia kapacity ČOV by sa nové kanalizačné siete nemohli napojiť na ČOV. Rozšírením kanalizácie v samotnom meste Trebišov sa v riešených lokalitách zlepšia odtokové pomery v stokovej sieti počas prívalových dažďov.

Dátum začatia realizácie projektu: 04.04.2014
Ukončenie projektu: stavebné práce skončili 30.6.2015; stavba už je skolaudovaná,
v trvalej prevádzke)

• ČOV Trebišov:
• ČOV bola zrealizovaná tak, aby boli dodržané povolené limity znečistenia na výstupe z ČOV v súlade s limitnými hodnotami ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách stanovenými nariadením vlády NV č. 269/2010 Z. z.
• ČOV je mechanicko-biologická s mechanickým predčistením, jemnobublinnou aktiváciou, s nitrifikáciou a denitrifikáciou vrátane mechanického odvodnenie kalu, odstraňovanie fosforu a terciálneho dočistenia odpadových vôd.
• počet ekvivalentných obyvateľov: 25 152 EO

Stoková sieť:
V rámci predmetnej stavby sa riešilo rozšírenie stokovej siete na uliciach:
         - Moyzesova v dĺžke 23,0 m, DN 300 mm
         - Budovateľská v dĺžke 34,0 m, DN 400 mm

Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu:
- Realizáciou projektu sa dosiahol súlad s legislatívou v dosahovaní požadovaných limitov pre vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Trebišov.
- Napojenie novovybudovaných kanalizačných sietí
- Dosiahnutie dostatočnej kapacity stokovej siete v meste Trebišov
- Zvýšenie ekologického štandardu

Celkové zúčtované výdavky: 9 959 717,00 EUR bez DPH
Zúčtované vlastné zdroje: 1 902 892,35 EUR
Zdroje EU: 6 848 304,43 EUR
Zdroje ŠR SR: 1 208 520,22 EUR
           
Zhotoviteľ: CHEMKOSTAV a.s. Michalovce
                      KUNST, spol. s r.o.

Stavebný dozor: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
                                Gajdoš - Consulting Engineers, s.r.o.
                                Terraprojekt, a.s.

<< Späť na predošlú stránku