Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Aktuality / Tlačové správy

Slávnostné ukončenie projektu “Krásnovce, Šamudovce - kanalizácia“

Tlačová správa VVS, a.s.
              
Slávnostné ukončenie projektu “Krásnovce, Šamudovce - kanalizácia“

Východoslovenská vodárenská spoločnosť právom patrí medzi slovenských lídrov v čerpaní eurofondov medzi vodárenskými spoločnosťami. Len v plánovacom období 2007 až 2013 realizovala a ukončila projekty kofinancované s EÚ za vyše 45 miliónov EUR. V ďalšom programovacom období, v  roku 2015 sa v rámci svojich investičných  úspechov mohla pochváliť zvýšením životnej úrovne občanov  ukončením projektu – “Krásnovce, Šamudovce – kanalizácia”.

Dňa 21. 1. 2016 bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa k ukončeniu tejto stavby z odvetvia životného prostredia, za prítomnosti ministra životného prostredia SR Petra Žigu a generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VVS, a.s. Stanislava Hrehu.

Ambíciou stavby bolo zvýšenie pripojenia obyvateľov na verejnú kanalizáciu v  obciach Krásnovce a Šamudovce, ktoré sú súčasťou aglomerácie Michalovce. Dôvody boli najmä ekologické  - cieľom bola ochrana podzemných a povrchových vôd pred ich znečistením splaškovými odpadovými vodami v dôsledku neriadeného zaobchádzania s obsahmi žúmp a septikov.

Novovybudovaná kanalizačná sieť je pripojená na už existujúcu Čistiareň odpadových vôd v meste Michalovce, ktorá ponúka pre tento účel dostatočnú kapacitu.

Pripojením na kanalizačnú sieť a jej pripojením na Čistiareň odpadových vôd sa dosiahlo zvýšenie úrovne odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v rámci aglomerácie nad 15000 ekvivalentných obyvateľov, čo prispeje k:
• zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva
• zníženiu znečistenia vodných zdrojov
• k napĺňaniu požiadaviek smernice 91/271/EHS a národných predpisov o čistení mestských odpadových vôd

Dátum začatia realizácie projektu: 23.6.2014
Dátum ukončenia realizácie projektu: 23.6.2015
Celkové náklady: 3 949 800,43 € bez DPH
Zmluvná cena: 3 949 848,84 € bez DPH
Dňa 16. 10. 2015 vydané kolaudačné rozhodnutie.
Zhotoviteľ: TuCon, a.s. Žilina, Stavby Mostov Slovakia, a.s. Banská Bystrica, EKO SVIP, s r.o. Sabinov, K&K Technology, a.s. Klatovy, CZ

KRÁSNOVCE - STRUČNÝ POPIS CELKOVÉHO TECHNICKÉHO RIEŠENIA

Stavba rieši vybudovanie gravitačnej splaškovej kanalizácie v obci Krásnovce a odvádzanie odpadových splaškových vôd z obce výtlačným potrubím. Keďže vzhľadom na spádové pomery bolo potrebné z časti obce splaškové vody prečerpávať, sú na stokovej sieti vybudované dve čerpacie stane ČS 2 a ČS 3. K zabezpečeniu čistenia splaškových odpadových vôd z obce Krásnovce je zrealizované prečerpanie všetkých splaškových vôd z obce Krásnovce čerpacou stanicou ČS 1, výtlačným potrubím do jestvujúcej KPS (Kanalizačnej prečerpávacej stanice) ul. Močarianska v Michalovciach (v časti Močarany), odkiaľ sú splaškové odpadové vody z obce Krásnovce prečerpávané spolu s ostanými odpadovými vodami zaústenými do jestvujúcej KPS jestvujúcim výtlačným potrubím do jestvujúcej ČOV – Michalovce.


STRUČNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO 01 - Kanalizačná sieť Krásnovce

Kanalizačná sieť gravitačná je navrhnutá v celom rozsahu z hladkých kanalizačných rúr PP SN10 DN 300 mm (OD315) v celkovej dĺžke 4326,17 m. Celkove je zriadených 126 ks vstupných a revíznych šachiet, z toho 1 bude slúžiť ako merná šachta pri ČS 1.

SO 02 - Výtlačné potrubie  na kanalizačnej sieti

Na kanalizačnej sieti sú zrealizované dve čerpacie stanice ČS 2  a ČS 3. Výtlačné potrubie z ČS 3 je  zrealizované v celkovej dĺžke 114,17 m z rúr HDPE DN 80. Výtlačné potrubie  z ČS 2 je riešené v rámci technologickej časti ČS.

SO 03 - Výtlačné potrubie Krásnovce – KPS Močarany

Potrubím sú dopravované splaškové odpadové vody z obce Krásnovce do jestvujúcej KPS (kanalizačnej prečerpávacej stanice) ul. Močarianska (časť Močarany) v Michalovciach.

Trasa výtlaku je vedená v prevažnej väčšine pozdĺž cesty III/050218. Potrubie je zrealizované z rúr HDPE DN 80 mm v celkovej dĺžke 1083,41 m. Výtlačné potrubie je zaústené do kanalizačnej šachty, ktorá sa zriadila pred KPS, odtiaľ sú splaškové odpadové vody odvádzané do KPS gravitačným kanalizačným potrubím PP SN10 DN 300 (OD315) dĺžky 22,05 m. Na výtlačnom potrubí je zrealizovaná 1 vzdušníková šachta a 1 preplachovacia šachta.

SO 04 - Kanalizačné prípojky Krásnovce

Zrealizovaných je 194 kanalizačných prípojok z rúr PP DN 150mm. Kanalizačné prípojky ústia do stôk cez jednoduché odbočky PP 45° DN 300/150, ktoré sú osadené na potrubí kanalizačnej stoky.

Prípojky sú realizované od napojenia na navrhovanú stoku po hranicu pripájanej nehnuteľnosti. Tesne pred hranicou nehnuteľnosti vo verejnom priestranstve je prípojka ukončená revíznou plastovou šachtou DN 400mm s variabilnou dĺžkou predĺženia.

SO 05 - Čerpacie stanice

Keďže vzhľadom na spádové pomery je potrebné z časti obce splaškové vody prečerpávať, sú na stokovej sieti zrealizované tri čerpacie stanice ČS 1, ČS 2 a ČS 3.

ŠAMUDOVCE - STRUČNÝ POPIS CELKOVÉHO TECHNICKÉHO RIEŠENIA

Odkanalizovanie obce Šamudovce je riešené dvoma stavbami a to :
• „Tlaková kanalizácia Šamudovce – 1. stavba“
• „Splašková kanalizácia Šamudovce – 2. stavba“

Splaškové vody sú gravitačne odvádzané do zberača „A“ zrealizovaného v rámci 1. stavby a následne do prečerpávacej stanice /SO 04/, ďalej výtlačným potrubím „V1“/SO 03 Tlaková kanalizácia/ do jestvujúcej prečerpávacej stanice Močarany a  jestvujúcim výtlačným potrubím na ČOV Michalovce.

„Tlaková kanalizácia Šamudovce – 1. stavba“:

Technické riešenie :

ROZSAH :  01 – Splašková kanalizácia     PVC DN 300 -  1610 m
                     02 - Domové prípojky     67 ks PVC DN 150 -   190 m
                     1 ks PVC DN 200 -    20 m
                     03 - Tlaková kanalizácia /výtlačné potrubie „V1“ /    PVC DN 100 -  3224 m
                     04 – Prečerpávacia stanica                                1 ks
                     05 – NN prípojka k PČS                                      dĺžka  -    74 m

       
„Kanalizácia Šamudovce – 2. stavba“:

Vybudovaním Splaškovej kanalizácie Šamudovce - 2. stavba sa vyrieši otázka likvidácie splaškových vôd v celej obci a zároveň sa zlepšia ekologické pomery oblasti.
Zbernú sieť  stavby „Splašková kanalizácia Šamudovce - 2. stavba“ riešia objekty :

ROZSAH : 01 – Splašková kanalizácia                            PVC DN 300 -  1746 m
                    02 - Domové prípojky                            80 ks PVC DN 150 -   400 m

Realizáciou projektu prispieva VVS, a.s. k napĺňaniu cieľov stanovených Smernicou Rady 91/271/EHS, nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a nariadením vlády SR č. 279/2011 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Vodného plánu Slovenska, v bode týkajúcom sa odkanalizovania aglomerácií od 15000 do 150000 EO.

Výstavba kanalizácie v obciach Šamudovce a Krásnovce VVS, a.s. výrazne prispieva k napĺňaniu špecifického cieľa Prioritnej osi 1 OPŽP Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd – „Znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR“.


<< Späť na predošlú stránku