Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Aktuality / Tlačové správy

Slávnostné ukončenie projektu „Valaliky, Geča – kanalizácia“

Tlačová správa VVS, a.s.

Slávnostné ukončenie projektu „Valaliky, Geča – kanalizácia“

VVS, a.s. sa stala rozhodne najúspešnejšou vodárenskou spoločnosťou v predkladaní projektov kofinancovaných z EÚ, ale aj v ich realizácii. Pod úspech všetkých projektov sa nemalou mierou podpísala aj fundovaná a profesionálna kooperácia viacerých zložiek – investora, zhotoviteľa, dozoru stavby, tiež obce v zastúpení progresívnych starostov a ich snahe o zvýšenie životnej úrovne obyvateľov. Jedným z projektov posledného programového obdobia je aj stavba „Valaliky, Geča – kanalizácia“

Dňa 22. 1. 2016 bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa k ukončeniu tejto stavby z odvetvia životného prostredia, za prítomnosti ministra životného prostredia SR Petra Žigu a generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VVS, a.s. Stanislava Hrehu, v obci Valaliky.

Kanalizačná sieť Valaliky
Stavebný objekt vyriešil gravitačnú časť splaškovej kanalizácie v obci Valaliky. Splaškové vody z obce budú touto kanalizačnou sieťou a systémom kanalizačných čerpacích staníc a výtlačných potrubí odvádzané do ČOV Kokšov – Bakša. Do kanalizačnej siete v obci Valaliky budú taktiež prečerpávané splaškové odpadové vody z obce Geča.
Stoková sieť je v celom rozsahu navrhovaná z plnostenných kanalizačných rúr PVC DN 300 mm.
Celková dĺžka kanalizačnej siete v obci Valaliky je 15 236,69 m a 922 ks prípojok.

Výtlačné potrubia Valaliky
Súčasťou stavby sú tlakové kanalizačné potrubia na stokovej sieti v obci Valaliky, pričom bolo zrealizovaných  4 586,32 m.

Čerpacie stanice Valaliky
Uvedené stavebné objekty budú slúžiť na prečerpávanie splaškových vôd v rámci gravitačnej kanalizačnej siete zo spádovo nevyhovujúcich oblastí.

Kanalizačná sieť Geča
V rámci stavby sa realizovala aj gravitačná splašková kanalizácia v obci Geča. Stoková sieť je v celom rozsahu navrhovaná z plnostenných kanalizačných rúr PVC DN 300 mm. Celková dĺžka kanalizačnej siete v obci Geča je 2 305,80 m a 149 ks prípojok.

Čerpacia stanica Geča
Bude slúžiť na prečerpávanie splaškových vôd v rámci gravitačnej kanalizačnej siete z oblastí spádovo nevyhovujúcich.

Zhotoviteľ stavebných prác: Združenie Valaliky, EKOSVIP-TuCon-SMS-K&K; vedúci združenia EKOSVIP s.r.o.

Stavebný dozor: Združenie SD Valaliky, Geča; vedúci združenia Terraprojekt a.s.
Začiatok stavebných prác: 02.07.2014
Ukončenie stavebných prác: 30.11.2015
Rozpočtový náklad: 9 954 682,74 EUR bez DPH

Príspevok z NFP:
Celkové oprávnené výdavky: 9 530 515,41 EUR bez DPH
Dotácia EÚ+ŠR z OPŽP: 9 053 989,64 EUR bez DPH

Valaliky, Geča – skupinový vodovod
V rámci projektu bol vybudovaný taktiež vodovod z vlastných zdrojov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice

Zhotoviteľ stavebných prác: Združenie Valaliky, EKOSVIP-TuCon-SMS-K&K; vedúci združenia EKOSVIP s.r.o.
Stavebný dozor: Združenie SD Valaliky, Geča; vedúci združenia Terraprojekt a.s.
Začiatok stavebných prác: 02.07.2014
Ukončenie stavebných prác: 30.11.2015
Rozpočtový náklad: 980 409,08 EUR bez DPH
Vlastné zdroje:  980 409,08 EUR bez DPH

Vodovodná sieť Valaliky
Celková dĺžka vodovodu v obci Valaliky je 4 574,31 m a na trase je 217 ks prípojok a osadených 37 hydrantov.

Vodovodná sieť Geča
Celková dĺžka vodovodu v obci Geča je 4 126,27 m a na trase je 256 ks prípojok a osadených 27 hydrantov

Opis projektu Valaliky, Geča – kanalizácia

Zhotoviteľ stavebných prác: Združenie Valaliky, EKO SVIP-TuCon-SMS-K&K; vedúci združenia EKOSVIP s.r.o.
Stavebný dozor: Združenie SD Valaliky, Geča; vedúci združenia Terraprojekt a.s.
Začiatok stavebných prác: 02.07.2014
Ukončenie stavebných prác: 30.11.2015
Rozpočtový náklad: 9 954 682,74 EUR bez DPH
Príspevok z NFP:
Celkové oprávnené výdavky: 9 530 515,41 EUR bez DPH
Dotácia EÚ+ŠR z OPŽP: 9 053 989,64 EUR bez DPH

Gravitačná kanalizácia Valaliky: 15 236,69 m
Gravitačná kanalizácia Geča: 2 305,80 m
Spolu gravitačná kanalizácia: 17 542,49 m

Výtlačné potrubia Valaliky: 4 586,32 m

Čerpacie stanice Valaliky: 10
Čerpacia stanica Geča: 1
Spolu čerpacie stanice: 11


Prípojky Valaliky: 922 ks
Prípojky Geča: 149 ks
Spolu prípojky: 1 071 ks

Valaliky, Geča – skupinový vodovod
V rámci projektu bol vybudovaný taktiež vodovod z vlastných zdrojov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice

Zhotoviteľ stavebných prác: Združenie Valaliky, EKOSVIP-TuCon-SMS-K&K; vedúci združenia EKOSVIP s.r.o.

Stavebný dozor: Združenie SD Valaliky, Geča; vedúci združenia Terraprojekt a.s.
Začiatok stavebných prác: 02.07.2014
Ukončenie stavebných prác: 30.11.2015
Rozpočtový náklad: 980 409,08 EUR bez DPH
Vlastné zdroje  980 409,08 EUR bez DPH

Dĺžka vodovodu v obci Valaliky:  4 574,31 m
Dĺžka vodovodu v obci Geča:  4 126,27 m
Spolu dĺžka vodovodu: 8 700,58 m

Počet hydrantov Valaliky: 37 ks
Počet hydrantov Geča: 27 ks
Spolu počet hydrantov: 64 ks

Počet prípojok Valaliky: 217 ks
Počet prípojok Geča: 256 ks
Spolu počet prípojok: 473 ks

<< Späť na predošlú stránku