Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Aktuality / Tlačové správy

SDV vo VVS 2018, novely zákonov o vode a verejných kanalizáciách, cena za vodné a stočné v roku 2018

Tlačová správa pre médiá
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. marca 2018

Raz v roku sa aj voda dostáva do centra diania – záujmu médií a celej spoločnosti. Nielen u nás na Slovensku, ale na celom svete. 22. marec bol vyhlásený za Svetový deň vody v roku 1992 v Rio de Janeiro Valným zhromaždením OSN, celý svet si ho pripomína od roku 1993.  Každoročne má pritom 22. marec svoje vlastné posolstvo, ktoré by malo charakterizovať nielen samotný jeden deň, ale všetky aktivity počas roka. Každé posolstvo smeruje k tomu, aby sme si pripomenuli, že voda je najvzácnejšia surovina, ktorú máme a musíme si ju chrániť.  Mottom tohtoročného 22. marca 2018 je Nature for water -  Príroda pre vodu. Východoslovenská vodárenská spoločnosť už tradične organizuje pri príležitosti tohto dňa sériu rôznych aktivít pre verejnosť a pre školy.


Bezplatná analýza vody v ukazovateli  dusičnany dňa 22. 3. 2018
Dni otvorených dverí – prehliadka vybraných vodárenských objektov  pre školy 
v dňoch 21. - 23. 3. 2018
Súťaže pre školákov a verejnosť
Špeciálne vydanie časopisu   Vodník a Vodníček
XIII. ročník konferencie „Kvalita vody vo VVS, a.s.“

 

Bezplatná analýza vody v ukazovateli  dusičnany – SDV 2018
Rozbory  budú aj tento rok vykonávané v zákazníckych centrách príslušných závodov VVS, a.s. Košice čase 8.00 – 14. 00 hod.. Stačí doručiť vzorku vody v čistej, uzavretej sklenenej alebo PET fľaši s minimálnym množstvom 0,3 l. Výsledky rozborov budú zákazníkom oznámené hneď na mieste. Jedna fyzická osoba môže nechať zanalyzovať max. 3 vzorky vody. V prípade záujmu o hromadnú analýzu (organizovanú starostom obce pre väčší počet záujemcov) je potrebné dohodnúť termín vopred telefonicky na tel. č.: 055/7924 519.

Zákaznícke centrá Tel. č. na Call centrum Adresa
Bardejov 054/7864 777 Duklianska 3, 085 64 Bardejov
Humenné 057/7870 777 Osloboditeľov 108, 066 01 Humenné
Snina 057/7870 777 Hviezdoslavova 2, 069 01 Snina
Košice 055/7952 777
055/7984 777
Vysokoškolská 1, 042 48 Košice
Michalovce 056/6810 777 P. O. Hviezdoslava 50, 071 01 Michalovce
Prešov 051/7572 777 Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Rožňava 058/4824 777 Štítnická 19, 048 01 Rožňava
Revúca 058/4824 777 Reussova 718/5, 050 01 Revúca
Svidník 054/7865 777 Stropkovská 643/79, 089 01 Svidník
Trebišov 056/6712 777 Komenského 1872, 075 01 Trebišov
Vranov nad Topľou 057/4871 777 Mlynská 1348, 093 19 Vranov nad Topľou
Kontaktná e-mailová adresa: zakaznik@vodarne.eu

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Brány vybraných vodárenských objektov pre organizované skupiny  budú otvorené v termíne  21. - 23. marca 2018. V ponuke sú  pre organizované skupiny prehliadky úpravní vôd (ÚV), čistiarní odpadových vôd (ČOV), chemických laboratórií či Environmentálneho vodárenského vzdelávacieho zariadenia v Michalovciach aj s odborným výkladom.

Je potrebné, aby školy poslali na adresy príslušných objektov vopred presný zoznam osôb, ktoré sa na exkurzii zúčastnia. Pre všetkých účastníkov prehliadok VVS, a.s. pripravila atraktívne darčeky

 

Zoznam  vybraných vodárenských objektov k SDV 2018

Závod Objekty Tel. č. Kontaktná osoba
Bardejov ČOV  Bardejov 0902 968 240 Ing. Matejovský
Humenné ČOV Humenné                         
LOV Humenné
ČOV Snina
ÚV Kamienka
0902 968 118
0903 360 032
0902 968 118
0903 903 962
Ing. Kentošová
Ing. Valková
Ing.Kentošová
p. Halúska
Košice ČOV Kokšov Bakša                 
ÚV Bukovec
055/ 7952 564
0911 500 212
0902 968 255
Ing. Schäffer
Ing. Hudec
Michalovce ČOV Michalovce                       
LPV Michalovce
Environmentálne vodárenské vzdelávacie zariadenie
0911 140 775  
056/ 6810 200
056/ 6810 200
Ing. Poláková
Ing. Sabo
Ing. Petráková
Prešov ČOV Prešov - Kendice 
ČOV Sabinov
ČOV Lipany
LOV Prešov-Kendice
ÚV Brezovica
0911 968 506
0911 968 174
0911 968 174
0910 968 267
0911 968 503
Ing. Lörinc
Mgr. Babik
Mgr. Babik
Ing. Pekarovičová
Ing. Janoško
Rožňava LPV Rožňava
ČOV Revúca
058/482 44 40
0902 968 164
p. Benediktiová
p. Derďák
Svidník ČOV Svidník
ČOV Stropkov
LPV Svidník
054/7865 505
054/7865 505
054/7865 440
Ing. Štefaníková
Ing. Štefaníková
p. Hospodárová
Trebišov ČOV Sečovce
LOV Trebišov
ČOV Trebišov
0911 968 013
056/6712 441
0911 968 043
p. Havrila
Ing. Károlyiová
p. Parimuchová
Vranov n/Topľou ČOV Vranov n/Topľou  
ČOV Bystré  
ČOV Čaklov
057/4871 444 Ing. Dobranská
GR ŠLV Košice –  Vodárenská č.18
LOV Košice –  Vodárenská č.18
0911 968 267
0911 968 564
Ing. Halgašová
MVDr. Michlovičová
HS VSSK ÚV Stakčín 057/ 767 43 22
0902 968 232
Ing. Dunaj

 

 

VVS, a.s. zmeny v legislatíve na ochranu vôd a životného prostredia víta
Od zajtra, 15. marca vstupujú do platnosti novely dôležitých zákonov, ktoré sa týkajú aj pôsobenie vodárenských spoločností. Boli schválené začiatkom roka. Novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon o vodách a následne aj novela zákona o priestupkoch, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Nová legislatíva sprísňuje ochranu vodných zdrojov, čo spoločnosť VVS, a.s. víta. Ide predovšetkým o  prísnejšie pravidlá pri nakladaní s odpadovými vodami.

Zavádza sa totiž hraničný termín, 31. december 2021, dokedy sú občania povinní pripojiť svoje nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.  Pripojenie sa občanov na verejnú kanalizáciu je ekologicky a aj ekonomicky tým najvýhodnejším riešením pre každého. S pripojením na verejnú kanalizáciu totiž získajú majitelia nehnuteľností benefit, ktorým je bezproblémové zneškodňovanie odpadových vôd. Nebudú už musieť sledovať, či je ich žumpa naplnená, nebudú si musieť objednávať fekálne vozidlo, platiť za vývoz žumpy, čo sú ročne nemalé finančné náklady a nemusia si následne odkladať potvrdenia o vývoze pre prípad kontroly.

Podľa predstaviteľov VVS, a.s. zákon vytvára aj dostatočne dlhé časové obdobie na to, aby si nakladanie s odpadovými vodami produkovanými v nehnuteľnosti uviedli občania do súladu s platnou legislatívou. Z celkového počtu 1,264 milióna obyvateľov v rámci pôsobenia VVS, a.s. je na verejnú kanalizáciu pripojených 743 883 obyvateľov, čo predstavuje pripojenosť vo výške 58,86%. Oproti roku 2016 je to o 18 815 obyvateľov viac. S cieľom zvýšiť pripojenosť VVS, a.s. už dávnejšie spustila časovo neobmedzený projekt pod názvom „Prípojka za 1 EUR“.

Prostredníctvom projektu si môžu obyvatelia (za splnenia stanovených podmienok) zrealizovať pripojenie na verejnú kanalizáciu v cene jedného eura. O výhodách pripojenia sa ku kanalizačnej sieti informuje VVS, a.s. ľudí formou letákov umiestnených v zákazníckych centrách, na webovej stránke a formou informácií poskytovaných call centrom.

Takisto sa organizujú spoločné stretnutia s obyvateľmi v obciach, na ktorých im sú vysvetlené výhody pripojenia sa ku kanalizačnej sieti. V uplynulom roku VVS, a.s. ukončila projekt s názvom „Napojme sa“, v rámci ktorého znášala VVS, a.s. náklady za pripojenie na verejnú kanalizáciu, pokiaľ bol realizovaný projekt  kofinancovaný z fondov EÚ.

 

 

Cena za vodné a stočné v roku 2018

V uplynulých 6-tich rokoch sa vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti klientom  ceny za vodné a stočné nemenili. Od roku 2012 však pribudli novo vybudované objekty, ktoré si vyžadujú zvýšené náklady na prevádzku a takisto sa zmenila výška nákladov VVS,  ktoré platili v roku 2011. Z týchto dôvodov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví upravil pre VVS, a.s. ceny za vodné a stočné od roku 2018 nasledovne: 

a) Maximálna cena za výrobu a dodávku vody verejným vodovodom – 1,3362 EUR/m3 bez DPH

b) Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou – 0,9870 EUR/m3 bez DPH.

Zmena ceny vodného a stočného znamená 4% priemerný rast nákladov domácnosti, čo je v priemere 9 EUR ročne s DPH.

<< Späť na predošlú stránku