Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Aktuality / Tlačové správy

Mesto Revúca - mestská časť Revúčka, splašková kanalizácia

Tlačová správa VVS, a.s.

Slávnostné ukončenie projektu
Mesto Revúca - mestská časť Revúčka, splašková kanalizácia

VVS, a.s. je mimoriadne aktívna pri realizácii europrojektov. Pod úspech všetkých projektov sa nemalou mierou podpísala aj fundovaná a profesionálna kooperácia viacerých zložiek – investora, zhotoviteľa, dozoru stavby, tiež mesta alebo obce v zastúpení progresívnych primátorov či starostov a ich snahe o zvýšenie životnej úrovne obyvateľov. Jedným z projektov posledného programového obdobia je aj stavba „Mesto Revúca - mestská časť Revúčka, splašková kanalizácia“

Dňa 29. 2. 2016 bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa k ukončeniu tejto stavby z odvetvia životného prostredia, za prítomnosti ministra životného prostredia SR Petra Žigu a generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VVS, a.s. Stanislava Hrehu, v meste Revúca.

Mesto Revúca - mestská časť Revúčka, splašková kanalizácia

Príprava Žiadosti o Nenávratný finančný príspevok bola v júni 2014. Po schválení finančných prostriedkov z Európskych fondov v novembri 2014 v rámci operačného cieľa Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

V rámci projektu sa realizovala výstavba splaškovej kanalizácie v jednotlivých lokalitách mestskej časti Revúčka, čím sa  podstatne zlepšilo zaobchádzanie s odpadovými vodami, ktoré sa predtým akumulovali v žumpách rodinných domov,    resp. sa voľne  dostávali do vodného toku. Splašková kanalizácia je napojená na mestský kanalizačný systém mesta Revúca a to hlavným kanalizačným zberačom „E“, ktorého trasa je riešená z m.č. Revúčka pozdĺž vodného toku Zdychava, ďalej okolo zimného štadióna s ukončením na ul. Komenského. Splaškové vody sú následne odvedené do čistiarne odpadových vôd v Revúcej.

Stavba  splaškovej kanalizácie prispeje k výraznému zlepšeniu ochrany podzemných vôd a povrchových vôd vo vodnom  toku Zdychava a k zlepšeniu hygienických pomerov v príslušnej lokalite. Zároveň sa zabezpečí príprava ďalších etáp výstavby  v severnej časti mesta Revúca  v  lokalitách  IBV Za nemocnicou a Podskalka.

Vybudovaním kanalizačnej siete sa zvýši podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu o 544 obyvateľov v roku 2020. Predpokladaným 93,67%-ným napojením obyvateľstva riešeného územia na kanalizačnú sieť sa zabezpečí zlepšenie životných podmienok v uvedenej oblasti, kvalitné prečistenie odpadových vôd a tým ochrana podzemných vôd v lokalite.

Po ukončení siete bola  vybudovaná gravitačná kanalizácia pomocou rúr PVC DN 300 v dĺžke 3 071,40 m a 187 ks prípojok a taktiež zberač E v dĺžke 1 006,60 m, zberač E1 v dĺžke 412,10 m, stoky F v dĺžke 540,20 m.

Zároveň sa vybudovali čerpacie stanice splaškových vôd (3 ks) a 1 merný objekt na prečerpávanie splaškových vôd.

Zhotoviteľ stavby:
GEPSTAV s.r.o. Michalovce

Stavebný dozor:
EUTECH a.s. Košice

Dátum začiatku realizácie projektu:        08.04.2015
Dátum ukončenia realizácie projektu:    29.10.2015
Celkové náklady:                                        2 229 267,58 EUR
Dotácia EÚ+ŠR z OPŽP:                               2 117 804,20  EUR
Druh projektu:                                          Investičný
RIADIACI ORGÁN:                                      Ministerstvo životného prostredia SR

Obyvatelia sa budú môcť pripájať na novovybudovanú kanalizáciu po skolaudovaní stavby podaním žiadosti o pripojenie na stredisku VVS a.s. v Revúcej. Momentálne prebieha proces kolaudácie a vysporiadania všetkých vzťahov s Ministerstvom životného prostredia SR.


<< Späť na predošlú stránku